“นายกตวงรัตน์” ส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก มอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่แก่กลุ่มเกษตรกร อ.เสริมงาม อ.แม่พริก
ช่วยลดรายจ่ายด้านพลังงานและสร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน
 
426073972_790219186466730_2621299081177261767_n.jpg
 
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยนายพิษณุพล ประสาน รองนายก อบจ.ลำปาง นายเชน ปานสังข์ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.เสริมงาม นายอมร ทองประดิษฐ์ นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร และ พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง นายกมลชนก เดชะศิริ ปลัดอบจ.ลำปาง นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง นายปรีชา กันหล้า ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นายธีทัต ธรรมธิกูล ผอ.กองช่าง และนายนิพนธ์ กันทาใจ หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล ร่วมพบปะพูดคุยและมอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
 
                                   426001045_790222203133095_3673488352862175573_n.jpg    426111873_790225119799470_8147692883755844986_n.jpg
 
โดยมอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ แบบรถเข็น ขนาด 340 วัตต์ แก่กลุ่มเกษตรกร อำเภอเสริมงาม จำนวน 37 กลุ่ม
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ แบบลากจูง ขนาด 3,060 วัตต์ แก่กลุ่มเกษตรกร อำเภอแม่พริก จำนวน 1 กลุ่ม
เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานระดับชุมชน เป็นการลดรายจ่ายด้านพลังงานและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยนำระบบสูบน้ำดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ซึ่งจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง และลดต้นทุนในการทำการเกษตร ช่วยสร้างผลผลิตอย่างต่อเนื่องได้ตลอดทั้งปี เป็นการแก้ปัญหาความยากจน ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้มีความมั่นคง เกษตรกรชาวลำปางมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น.
 
 
                                                                                                                                                                                                      ภาพ/ข่าว   เตือนใจ  ภักดีวงศ์
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง