422971468_783463343808981_8769202277369358810_n.jpg

 

"นายกตวงรัตน์" นำคณะอบจ.ลำปางสัมมนา

"การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน" จ.เชียงราย

 

วันที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น.นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ลำปางร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ "การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน" จัดโดยสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจัดโครงการสัมมนาฯ ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2567 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
➡️โดยนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ
➡️ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่) นายกสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ กล่าวรายงาน
➡️ประธานเปิดงานโดยนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
♦️รับฟังปาฐกถาพิเศษ "เกษตรแบบยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" โดยนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
♦️บรรยาย หัวข้อ บทบาทหน้าที่ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกับการตรวจสอบท้องถิ่น โดยวิทยากร ผู้แทนจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (จ.เชียงใหม่)
♦️การอภิปรายและเสวนา หัวข้อ การยกระดับการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
✳️กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ ข้อหารือด้านการศึกษา,ประสบการณ์จัดการสอนแบบ Active Learning และ Thinking School , การยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วยผู้แทนจาก กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)
- ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.เชียงราย
- ดำเนินการเสวนา โดย ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- แบ่งกลุ่ม ศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ เป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- การให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ หัวข้อ การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวยุคใหม่เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ฟังธรรมและการฝึกสมาธิเบื้องต้น ณ วัดพระธาตุดอยเวา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยวิทยากรพระครูประยุทธ์ เจติยานุการ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเวาหรือผู้แทน
กลุ่มที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม วิทยากรกลุ่มละ 1 คน
- การฝึกปฏิบัติ หัวข้อ การจัดการฝุ่น Pm 2.5 และร่วมประดิษฐ์เครื่องกรองฝุ่น (D I Y) โดยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
423132023_783480060473976_3731322102916475230_n.jpg 423131493_783479710474011_7742874172419448028_n.jpg 422965295_783480227140626_6276653846404875570_n.jpg
 

 ภาพ/ข่าว   เตือนใจ ภักดีวงศ์
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง