422841724_782223437266305_5211837390204160717_n.jpg

 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ (สมัยที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2567

 

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายถาวร บุปผาเจริญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นประธานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ (สมัยที่ 1)ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
➡️โดยนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
✅ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม การประกาศใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
✅ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
-สมัยวิสามัญ (สมัยที่ 3) ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566
-สมัยวิสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566
-สมัยวิสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566
✅ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม (ไม่มี)
✅ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)
✅ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 ญัตติ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
5.2 ญัตติ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
5.3 ญัตติ เรื่อง การเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปี พ.ศ.2567 (สำนักปลัดฯ)
5.4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ลำห้วยแม่กะเริม เชื่อมระหว่างบ้านท่าโทก หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งฝาย บ้านแม่ทรายคำ หมู่ที่ 1 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง งบประมาณ 500,000 บาท (กองช่าง)
5.5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก งบประมาณ 9,800 บาท (กองช่าง)
5.6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง งบประมาณ 500,000 บาท (กองช่าง)
5.7 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายการที่ 23 หน้า 424 โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทางโค้งทางหลวงท้องถิ่น สายทางลป.ถ.1-0058 บ้านแม่สุก-บ้านขาม ช่วงบ้านกิ่ว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ 1,120,000 บาท (กองช่าง)
5.8 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบการรับโอนโครงการหนองน้ำธรรมชาติโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองน้ำบริเวณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง (กองพัสดุ และทรัพย์สิน)
5.9 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พ.ศ. ...
 
422430368_782216103933705_1828790367952405393_n.jpg 422837267_782215037267145_846928750010972911_n.jpg 422801813_782214610600521_614657183573226656_n.jpg
 
 

ภาพ/ข่าว   เตือนใจ ภักดีวงศ์
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง