346670681_732065105275724_8035372737195788636_n.jpg

 

“โครงการซ่อมสร้างถนน”

 

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตรวจติดตามงาน
-โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0055 บ้านท่าด่าน-บ้านพระบาท ช่วงบ้านท่าด่าน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่พริก-บ้านพระบาท หมู่ที่ 5 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ลักษณะงานก่อสร้าง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร
-โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0048 บ้านปางอ้า-บ้านแม่แสลม หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ลักษณะงานก่อสร้าง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.5 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,045 ตารางเมตร
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนผิวจราจรในชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงได้ดำเนินงานปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาผิวจราจรเพื่อประชาชน.
 
346603133_637515517749186_9010273053454369909_n.jpg 346275802_754795376193266_2827836683595516831_n.jpg 346455739_189997750618063_641998534348355238_n.jpg
 

ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง