346093191_1482167952187938_357656600767442187_n.jpg

 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรอง ติดตาม ความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อม

รับถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2566

 

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรอง ติดตาม ความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อม รับถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วย นายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ และนายแพทย์ศิริชัย ภัทรนุธาพร ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ นายอมร ทองประดิษฐ์ และนายประสงค์ เรือนสอน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายชาตรี พิทยาธำรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอวังเหนือ เขต 2 นายพิเชฐ ทินอยู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา เขต 2 ดร.สยัมภู ใสทา และ ดร.ณัฐกรณ์ ชูช่วย อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่ลำปาง ผู้แทนภาคประชาชน และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ยื่นความประสงค์ขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์กำหนด เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประกอบกับแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ของสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
โดยมีหัวข้อการประชุมดังต่อไปนี้
1. นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ด้านที่ 1 ด้านบุคลากร โดยกองการเจ้าหน้าที่
ด้านที่ 2 ด้านงบประมาณ โดยกองสาธารณสุข
ด้านที่ 3 ด้านวัสดุและครุภัณฑ์ โดยกองพัสดุและทรัพย์สิน
ด้านที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบนิการปฐมภูมิ โดยกองสาธารณสุข
ด้านที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกองสาธารณสุข
2. กำหนดแนวทาง และแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับภารกิจถ่ายโอน รพ.สต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ด้านที่ 1 ด้านบุคลากร
ด้านที่ 2 ด้านงบประมาณ
ด้านที่ 3 ด้านวัสดุ และครุภัณฑ์
ด้านที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ด้านที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
346088966_798276218334685_2809210774035720964_n.jpg 346058673_724530649420170_2110473244181356677_n.jpg 345923111_679692327200489_5909123895595140241_n.jpg
 
 

ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง