343488009_2416538608545935_5265625790874712066_n.jpg

 

"บทบาทผู้นำสตรีในศตวรรษที่ 21ในการนำหลักพุทธธรรมมาบูรณาการกับการพัฒนา"

 

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 13.00 -15.30 น.
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ "บทบาทผู้นำสตรีในศตวรรษที่ 21ในการนำหลักพุทธธรรมมาบูรณาการกับการพัฒนา"แก่นิสิตและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง รายวิชาการการเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง ในภาคการศึกษาที่ 2 - 3 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรของโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมทักษะการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม B105 ชั้น 1 วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้รับองค์ความรู้จากกิจกรรมเสริมหลักสูตร เกิดการพัฒนาตนให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะทางสติปัญญาและคุณธรรม และสามารถบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจิตใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมทักษะการเรียนรู้ (กิจกรรมเสริมหลักสูตร)ประจำปีงบประมาณ 2566 พระมหานพดล สุวณฺณเมธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง เป็นประธานในพิธี นางสาวศยามล อินทิยศ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หัวหน้าโครงการฯ กล่าวรายงาน.
 
 
344230061_1157618594907468_4846667957494566474_n.jpg 343414920_198867689628158_82279703716310800_n.jpg 343748479_1954073291622928_8421473886656876476_n.jpg
 
ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง