343307228_2162570570598475_6949433226111125089_n.jpg

 

อบจ.ลำปาง ร่วมประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่เมาะ

 

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 26 เมษายน 2566 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายปรีชา กันหล้า ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่เมาะ ณ ห้องประชุมหนองบอม โดยมีนายศุกร์ ไทยธนสุกานต์ นายก อบต.บ้านดง ประธานคณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอของอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานในการประชุมฯ
การประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่เมาะ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายปัณณวิชญ์ พัชรากิตติพัฒน์ ท้องถิ่นอำเภอแม่เมาะ เข้าร่วมการประชุม โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอแม่เมาะทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่เมาะ สำหรับการประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณและบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยร่วมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอเพื่อขอประสานแผนพัฒนา อบจ.ลำปาง เพื่อให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ ประสานแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.2566 - 2570) ซึ่งองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดลำปาง ได้ประกาศและแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบ ทั้งนี้ เพื่อให้การบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป.
 
343326288_1239473256675108_5951696490009725906_n.jpg
 
 
 
ข่าว/ภาพ : สุภาพร   เหงี่ยมไพศาล            
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง