ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด
ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กำหนดวัน เวลา สถานที่ หลักสูตร และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

pdf lnd thumb