ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร

pdf lnd thumb