t01                                                                                                                                                                        ประกาศรายชื่อข้าราชการครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566)