7875457.png

      องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีความประสงค์รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา รายละเอียดปรากฎตามเอกสารดังแนบ

เชิญคลิก!

เอกสารประกอบการขอโอน