ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรภาคความสามารถที่จำเป็นหรือความเหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงานเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
(สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีคุณวุฒิ)


messageImage_1662457246588.jpg
pdf lnd thumb