ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

เรื่อง ขยายเวลาการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

 

pdf lnd thumb