213500470_6172536512786540_9179885132050074929_n.jpg
 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ร่วมชี้แจงข้อมูลร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
     วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วย ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง, นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร, นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย, นายชยพล ชมพูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) ได้ร่วมชี้แจงการเสนอของบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีการ Video Conference ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง การชี้แจงดังกล่าวสำเร็จลงด้วยดี
     การขอรับงบประมาณตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ในมาตรา 29 ซึ่งได้กำหนดให้การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเงินอุดหนุน สำหรับการดำเนินการโดยทั่วไปหรือสำหรับการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เสนอต่อผู้อำนายการสำนักงบประมาณ ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง ต้องยื่นคำขอตั้งงบประมาณในภารกิจตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน ในส่วนของเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) ของสำนักงบประมาณ ซึ่งเป็นการของบประมาณโดยตรง
 
214968370_6172536902786501_5105247201548252092_n.jpg  215840602_6172537596119765_872153472328413148_n.jpg  215880545_6172537819453076_3653661148386147130_n.jpg
216366173_6172542952785896_202867922588087224_n.jpg  214975783_6172536609453197_5055213608450263299_n.jpg  216830396_6172543659452492_324390085500176917_n.jpg
216246702_6172538332786358_6404668171391654215_n.jpg  216400013_6172536632786528_2907343721097794404_n.jpg  216110535_6172536992786492_6856765713359441307_n.jpg
ภาพ/ข่าว : สุทิตย์ มงคลคลี
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง