191870282_5943881935652000_1975533060784417636_n.jpg
 
#อบจ.ลำปาง หารือ TK Park เตรียมยกระดับศูนย์วิทย์ฯ สู่อุทยานการเรียนรู้ฯ ภูมิภาค
     วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประชุมออนไลน์ร่วมกับนายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park โดยคณะผู้บริหารประกอบด้วยนายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายก อบจ.ลำปาง นายพิษณุพล ประสาน รองนายก อบจ.ลำปาง นายอมร ทองประดิษฐ์ เลขานุการ นายก อบจ.ลำปาง นายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ลำปาง เข้าร่วมประชุม
     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางกล่าวว่า คณะผู้บริหารในชุดปัจจุบันมีนโยบายที่จะพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ซึ่งเปิดให้บริการแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนมาตั้งแต่ปี 2553 โดยจะปรับปรุงให้มีความทันสมัยเพื่อยกระดับให้เป็นเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญของจังหวัดและภูมิภาค เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ในแนวทางห้องสมุดที่มีชีวิต จึงได้ประชุมกับสถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park เพื่อหารือและขอรับคำแนะนำถึงแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งนอกจากกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนแล้ว อบจ.ลำปางยังจะจัดกิจกรรมครอบคลุมไปสู่กลุ่มผู้สูงอายุด้วย เนื่องจากมีห้อง IT Learning เพื่อที่จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพ หรือการตลาด เพื่อสนับสนุนส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้
     ทั้งนี้​ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park จะได้นัดหมายลงพื้นที่เพื่อสำรวจความพร้อมของศูนย์วิทยาศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาและยกระดับให้เป็นเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจังหวัดและภูมิภาค ต่อไป
 
125442402_5943897118983815_779871088740111245_n.jpg  191522144_5943897128983814_3886779271603392340_n.jpg  191870282_5943905828982944_6918741785009637613_n.jpg
191162628_5943906112316249_5258290475196377077_n.jpg  191351814_5943906122316248_4062731513546667440_n.jpg  191522014_5943905645649629_7791162166169825485_n.jpg
191667044_5943905842316276_5663584484115718476_n.jpg  191613587_5943897085650485_5123377084768212550_n.jpg  191271286_5943905682316292_3145361884967456615_n.jpg
191303654_5943906195649574_3553786875253143423_n.jpg  191870282_5943906445649549_6874260462658671280_n.jpg  191351814_5943912458982281_8650676624822004293_n.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel