อบรมสัมมนาฯเกี่ยวกับงบประมาณฯ_5_เม.ย._64_๒๑๐๔๐๕_106.jpg

อบจ.ลำปาง จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณ ระหว่างวันที่ 5 – 6 เมษายน 2564

     วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้ นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณ ของ อบจ.ลำปาง โดยนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อบจ.ลำปาง

     ในการอบรมครั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)” วิทยากรโดย ดร.สุริยะ หินเมืองเก่า วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หัวข้อบรรยายประกอบด้วย

  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • การประสานแผนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  • การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย
  • การแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

     โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณเข้าร่วมรับการอบรมฯ จำนวน 100 คน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านงบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.

อบรมสัมมนาฯเกี่ยวกับงบประมาณฯ_5_เม.ย._64_๒๑๐๔๐๕_14.jpg  อบรมสัมมนาฯเกี่ยวกับงบประมาณฯ_5_เม.ย._64_๒๑๐๔๐๕_13.jpg  อบรมสัมมนาฯเกี่ยวกับงบประมาณฯ_5_เม.ย._64_๒๑๐๔๐๕_21.jpg

อบรมสัมมนาฯเกี่ยวกับงบประมาณฯ_5_เม.ย._64_๒๑๐๔๐๕_43.jpg  อบรมสัมมนาฯเกี่ยวกับงบประมาณฯ_5_เม.ย._64_๒๑๐๔๐๕_62.jpg  อบรมสัมมนาฯเกี่ยวกับงบประมาณฯ_5_เม.ย._64_๒๑๐๔๐๕_75.jpg

อบรมสัมมนาฯเกี่ยวกับงบประมาณฯ_5_เม.ย._64_๒๑๐๔๐๕_85.jpg  อบรมสัมมนาฯเกี่ยวกับงบประมาณฯ_5_เม.ย._64_๒๑๐๔๐๕_109.jpg  อบรมสัมมนาฯเกี่ยวกับงบประมาณฯ_5_เม.ย._64_๒๑๐๔๐๕_25.jpg

ภาพ : ศรสวรรค์ ธิมา
ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel