_DSC2191.JPG
 
อบจ.ลำปางประชุมคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพ ส.อบจ.ภาครัฐและเอกชนร่วมระดมแนวคิด
หาแนวทางส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของประชาชน
 
     วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ได้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพ โดยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้มีมติเลือกคณะกรรมการในคราวประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย
1. นายธรรมการ ชุมศรี ส.อบจ.ลำปาง เขต 2 อ.แม่เมาะ
2. นายชาตรี พิทยาธำรง ส.อบจ.ลำปาง เขต 2 อ.วังเหนือ
3. นายสมคิด จิตปลื้ม ส.อบจ.ลำปาง เขต 2 อ.งาว
4 นายธรรมรักษ์ เชียงพรหม ส.อบจ.ลำปาง เขต 1 อ.เกาะคา
5. นายเวโรจน์ ประเทืองบริบูรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทยจังหวัดลําปาง
6. นายสกล สุพรรณบรรจง ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง
7. นายมานิตย์ มงคลชื่น ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือ แรงงาน 10 ลําปาง
 
     ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของประชาชน ส่งเสริมและดูแลตลาดกลาง และกิจการที่กำหนดไว้เป็นนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยบรรจุไว้ในแผนหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ
 
     ทั้งนี้ นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยนายถาวร บุปผาเจริญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายบุญเลิศ แสนเทพ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คนที่ 1 และนางสุปราณี เกิดมูล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คนที่ 2
มีระเบียบวาระสำคัญคือ การเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพ โดยที่ประชุมมีมติเลือกนายธรรมรักษ์ เชียงพรหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต 1 อำเภอเกาะคา เป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพ และนายชาตรี พิทยาธำรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต 2 อำเภอวังเหนือ เป็นเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพ
 
     คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมหารือและเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของประชาชน ในเบื้องต้นได้มีการเสนอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสํารวจข้อมูลในพื้นที่ด้านการประกอบอาชีพและจัดทำเป็นโมเดล โดยจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมอาชีพ และสร้างโอกาสให้เกิดการทํางาน และสร้างรายได้ให้ประชาชนมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีต่อไป .
 
_DSC2192.JPG  _DSC2215.JPG  _DSC2217.JPG
_DSC2198.JPG  _DSC2194.JPG  _DSC2205.JPG
ภาพ : ศรสวรรค์ ธิมา
ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel