158819779_5537036193003245_5407454312727472954_o.jpg
อบจ.ลำปาง เดินหน้าสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
     เมื่อวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2564 อบจ.ลำปาง โดยนางอุษณีย์ มิ่งเชื้อ หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประกอบการสถานค้าน้ำมัน/ก๊าซ ยาสูบ และผู้ประกอบการโรงแรม ในเขตพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องครบถ้วน ผู้ประกอบการค้าให้ความร่วมมือที่ดีในการชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด อันนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
สำหรับกำหนดการครั้งต่อไปจะลงพื้นที่ ดังนี้
วันที่ 12 และ 15 มีนาคม 2564 อำเภอแม่เมาะ
วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2564 อำเภอแม่ทะ
วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2564 อำเภองาว
#ท้องถิ่นจะพัฒนา ชาวประชาร่วมเสียภาษี
##อบจ.ลำปาง องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
 
158371202_5537035943003270_9122724129552472774_o.jpg  158447739_5537036083003256_6779134659322683811_o.jpg  158617933_5537035966336601_3178076439932269926_o.jpg
158694432_5537035949669936_7660572794319052234_o.jpg  159383365_5537036246336573_6896035685958539537_o.jpg  158819772_5537036086336589_2005661485347540308_o.jpg

ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao