157985197_5527989267241271_9191747944325176692_o.jpg
 
อบจ.ลำปางพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัดลำปาง
ตรงตามนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
     วันที่ 10 มีนาคม 2564 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีบันทึกความร่วมมือโครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดโดยคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การมหาชน และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
 
     นายก อบจ.ลำปาง กล่าวว่า เห็นด้วยกับกองทุนสวัสดิการชุมชนที่เอื้อประโยชน์ให้ประชาชนได้อย่างครอบคลุมทุกวงจรชีวิต เป็นความต้องการพื้นฐานของชีวิต สิทธิพลเมืองที่ต้องการได้รับความดูแลจากรัฐ โดย อบจ.ลำปางจะสนับสนุนการทำงานของกองทุนให้เติบโต เข้มแข็ง และมั่นคง ซึ่งตรงตามนโยบาย อบจ.ลำปาง ด้านการพัฒนาสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ข้อ 3.1 ส่งเสริมสวัสดิการประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัดลำปาง ให้สามารถดำเนินการได้อย่างเพียงพอ เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีพ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวลำปางครอบคลุมตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ครบวงจรชีวิต
 
157898573_5527994073907457_5330201349156219878_o.jpg  158050878_5527994137240784_1436519022005158124_o.jpg  158079368_5527991190574412_5532238461074080323_o.jpg
159225950_5527994047240793_5322373343609215928_o.jpg  158889221_5527996247240573_5515224106660406034_o.jpg  158695861_5527996207240577_6819426597901542137_o.jpg
158830985_5527996890573842_5660978298753715673_o.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel