155987708_5501760893197442_5721354876982843098_o.jpg
 
     เมื่อวันที่ 19 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา อบจ.ลำปาง โดย นางอุษณีย์ มิ่งเชื้อ หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบจ.ลำปาง นำเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประกอบการที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีสถานประกอบการค้าน้ำมัน/ก๊าซ ยาสูบ และผู้ประกอบการโรงแรม ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการค้าน้ำมัน/ก๊าซ ยาสูบ และผู้ประกอบการโรงแรม ถึงอำนาจหน้าที่ของ อบจ.ลำปาง และให้ความร่วมมือในการชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม.
 
155861021_5501760879864110_6637871580553161511_o.jpg  155810507_5501761066530758_6042851581331072925_o.jpg  156577426_5501760939864104_7001569312393200058_o.jpg
ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel