154656942_5464109236962608_3406004853075278617_o.jpg

#เป้าหมายสำคัญของอบจ.ลำปาง คือ

#การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนชาวลำปางอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

#มีสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่รองรับความต้องการพื้นฐานได้อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ...

153465085_5464108256962706_4002375771079454171_o.jpg

153063172_5464107270296138_949767763408149352_o.jpg

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel