149452723_5415017228538476_4013883353858202995_o.jpg
 
อบจ.ลำปาง จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางครั้งแรก
     วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. อบจ.ลำปาง จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ปลัด อบจ.ลำปาง ทำหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางชั่วคราว นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.ลำปาง มอบนโยบายและกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รอง ผวจ.ลำปาง พร้อมด้วยนายกมล ชัยกันทะ ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ร่วมสังเกตการณ์ในการดำเนินการประชุมสภาฯ และพ.ต.ท.พิมล คงทอง สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.แม่พริก ได้รับเลือกเป็นประธานสภาชั่วคราว เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมนำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวปฏิญาณตนก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
 
สำหรับวาระการประชุมเพื่อพิจารณา มีการเลือกประธานสภา อบจ.ลำปาง รองประธานสภา อบจ.ลำปาง และเลขานุการ อบจ.ลำปาง ซึ่งผลปรากฏดังนี้
- ประธานสภา อบจ.ลำปาง ได้แก่ นายถาวร บุปผาเจริญ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.เมืองลำปาง เขต 4
- รองประธานสภา อบจ.ลำปาง ได้แก่ นายบุญเลิศ แสนเทพ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.แม่ทะ เขต 1
และ นางสุปราณี เกิดมูล สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.วังเหนือ เขต 1
- เลขานุการสภา อบจ.ลำปาง ได้แก่ นางสมพร กาไวย์ หัวหน้าฝ่ายการประชุม กองกิจการสภาฯ อบจ.ลำปาง
 
     จากนั้นในที่ประชุมมีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
ในการนี้ นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง และสมาชิกสภา อบจ.ลำปาง มุ่งมั่นจะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน.
148229531_5415015595205306_1004445681507408476_o.jpg  150177575_5415013621872170_6293254941110772824_o.jpg  150718483_5415013475205518_6210258004976282489_o.jpg
149028918_5415013901872142_4246186450448118915_o.jpg  148575896_5415016331871899_6221520271845680301_o.jpg  150871469_5415017341871798_5792545757204547597_o.jpg
 149231588_5415014711872061_3381710653357789813_o.jpg  148372949_5415013955205470_3437390049032609232_o.jpg  149662824_5415017535205112_7164355957608217063_o.jpg  
ภาพ : ศรสวรรค์ ธิมา
ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel