IMG_5724.jpg

“สงกรานต์สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ ช่วยประเทศประหยัดพลังงาน” ณ ถนนหน้าสถานีบริการน้ำมัน หจก.เอกะหน่องปิโตเลียม

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. อบจ.ลำปางรณรงค์ประหยัดพลังงานและลดอุบัติภัยทางถนน “สงกรานต์สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ ช่วยประเทศประหยัดพลังงาน” ณ ถนนหน้าสถานีบริการน้ำมัน หจก.เอกะหน่องปิโตเลียม ถนนวชิราวุธดำเนิน ข้างศาลากลางจังหวัดลำปาง อ.เมืองลำปาง

ซึ่งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามมาตรการและแผนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน พ.ศ. 2560 จึงได้จัดโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานและลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “สงกรานต์สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ ช่วยประเทศประหยัดพลังงาน” โดยปลุกจิตสำนึกความมีวินัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัย ตามมาตรการ 3ม 2ข 1ร คือ เมาไม่ขับ สวมหมวกนิรภัย มอเตอร์ไซค์ปลอดภัย พกใบขับขี่ รัดเข็มขัดนิรภัย ไม่ขับรถเร็ว

โอกาสนี้นายอำนวย วรญาณกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต 2 ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงานและลดอุบัติภัยทางถนน “สงกรานต์สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ ช่วยประเทศประหยัดพลังงาน” และได้มอบแผนพับกิจกรรม 3ม 2ข 1ร ให้แก่ผู้ที่เข้ามาเติมน้ำมันภายในปั๊มเพื่อสร้างจิตสานึกด้านความปลอดภัยและวินัยจราจร เพื่อลดจำนวน อุบัติเหตุทางถนน ในช่วงสงกรานต์นี้

IMG_5817.jpg IMG_5750.jpg

 IMG_5715.jpg IMG_5808.jpg IMG_5765.jpg

IMG_5834.jpg IMG_5854.jpg