150366จิตอาสา.png

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำจาง

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายพิษณุพล ประสาน รองนายก อบจ.ลำปางร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำจางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 บริเวณลานหลุก บ้านหลุกใต้ ม.12 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
โดยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนจิตอาสาชาวจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำจาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
กิจกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติ แม่น้ำ คูคลอง หนอง บึง ให้สะอาดสวยงาม เป็นต้นแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำในแต่ละจังหวัด ซึ่งจังหวัดลำปางได้เสนอ "น้ำแม่จาง" อ.แม่ทะ เป็นแหล่งน้ำเป้าหมายที่จะดำเนินการพัฒนา เพื่อให้ประชาชนชาวลำปางได้พร้อมใจร่วมกันแสดงออกถึงความรักความเทิดทูน แสดงความจงรักภักดี กตัญญูกตเวทิตา และน้อมสำนึกรำลึกถึงพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ของพระองค์ ที่ได้ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า.
 

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

สื่อ : โภคิน ขาวนวล
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง