วันที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ  10 พฤศจิกายน 2565

การตรวจสอบการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ของหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ลำปาง

หน่วยรับตรวจ : สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการ/กิจกรรม