#นายกตวงรัตน์มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจผู้ร่วมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมเชิดชูภูมิปัญญาดนตรีพื้นบ้านล้านนา 

ตามที่ น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง ได้เปิดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมเชิดชูภูมิปัญญาดนตรีพื้นบ้านล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2556 เมื่อที่ 25 มีนาคม 2566  เพื่ออนุรักษ์และต่อยอดองค์ความรู้ด้านดนตรีพื้นบ้านล้านนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดการบรรเลงดนตรีพื้นบ้านล้านนา อันเป็นอัตลักษณ์ของล้านนาให้คงอยู่ โดยมีเด็ก เยาวชน และประชาชน ซึ่งเป็นนักดนตรีจากอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดลำปางเข้าร่วมอบรม รวมจำนวน 142 คน ในระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

และในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของโครงการฯ นายกตวงรัตน์ได้เยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียนเยาวชน และปราชญ์ชาวบ้านด้านดนตรีพื้นบ้านล้านนา บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นประทับใจทั้งผู้เรียนและผู้ถ่ายทอดความรู้ และโอกาสนี้ นายกตวงรัตน์ได้พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมและปิดโครงการฯ โดยนายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ลำปาง ร่วมให้กำลังใจในพิธีปิดอบรมและมอบเกียรติบัตร

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย

-อำเภอเมืองลำปาง จากโรงเรียนลำปางกัลยาณี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ รวม 62 คน

-อำเภอเมืองปาน จากโรงเรียนเมืองปานวิทยา โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน รวม 14 คน

-อำเภอเถิน จากโรงเรียนเวียงมอกวิทยา โรงเรียนบ้านปางอ้า รวม 27 คน -อำเภอเสริมงาม จากโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม รวม 9 คน

-วงไม้เมืองละกอน รวม 6 คน

-กลุ่มสะล้อซอซึง ศพอส. รวม 24 คน

โดยเชิญปราชญ์ชาวบ้านด้านดนตรีพื้นบ้านล้านนา บุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โรงเรียนลำปางกัลยาณี และโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ ผู้มีทักษะและเชี่ยวชาญด้านการบรรเลงดนตรีวงสะล้อซอซึง มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้

อบจ.ลำปางร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป .