องค์การบริหรส่วนจังหวัดลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี การเรียนการสอนโค้ดดิ้ง(Coding) พื้นฐาน"ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง" ณ หอประชุมดอนเปียง โรงเรียนวอแก้ววิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

         เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี การเรียนการสอนโค้ดดิ้ง(Coding) พื้นฐาน"ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง" กล่าวรายงานโดยนายบุญส่ง ศรีกอนติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

         โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนโรงเรียนวอแก้ววิทยาและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี การเขียนโค้ดดิ้ง(Coding) พื้นฐาน เกิดทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างเป็นเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัย รู้เท่าทัน เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้แบ่งเป็น 11 ฐาน ได้แก่

         ฐานที่1 AFIOU Coding

         ฐานที่2 นาว ม่อน ผจญภัย

         ฐานที่3 ตามสั่ง ไม่ตามใจ

         ฐานที่4 Loop dance

         ฐานที่5 TANGRAM (แทนแกรม)

         ฐานที่6 ถอดเลขได้รูป

         ฐานที่7 Bingo Coding

         ฐานที่8 AR พาเพลิน

         ฐานที่9 จรวจหรรษา

         ฐานที่10 รถพลังงานยาง

         ฐานที่11 ตามล่าหาคำศัพท์

         ฐานที่ 12 lab กริ๊ง

และกิจกรรมการสอนออกแบบการเขียนโค้ดดิ้งพื้นฐานและเขียนโปรแกรมชุดคำสั่งเพื่อควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ และโครงการสอน IOT

ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เมืองมูล ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายงานการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง, นายณัฐพล แก้วอุดร ตำแหน่ง ครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ,นายภานุเดช พลทิพย์ ตำแหน่ง ครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ และนายนพรัตน์ สวยฉลาดตำแหน่ง ครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

         โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดกว่า200 คน ประกอบด้วยนักเรียน ครูโรงเรียนวอแก้ววิทยา,โรงเรียนบ้านทุ่งหก, โรงเรียนวัดทุ่งโจ้, โรงเรียนบ้านสบค่อม, โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา, โรงเรียนวัดค่ากลาง, โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย, โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ธาวจำนวน ,นักศึกษามหาลัยราชภัฏลำปาง, บุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษาฯอบจ.ลำปางและโรงเรียนวอแก้ววิทยา