ฝ่ายบริหารงานคลัง


        หน้าที่รับผิดชอบ
          - งานจัดทำงบประมาณ งบแสดงฐานะการเงิน
          - งานจัดทำงบทดลองประจำเดือน/ประจำปี
          - งานจัดทำบัญชีทุกประเภท
          - งานทะเบียนคุมเงินรายได้ รายจ่ายทุกประเภท
          - งานตรวจสอบบัญชี
          - งานวิชาการด้านการเงินและบัญชี
          - งานช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการแก่หน่วยงานท้องถิ่น   

        บุคลากร 
          ๑.นางสาวปัณรสี  ตันเกียรติชัย      หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
          ๒.นางอุไรวรรณ  เครือหงษ์           นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
          ๓.นางชไมพร  หน่อแก้ว               นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
          ๔.นายสมประสงค์  ทองคำ             นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
          ๕.นางสาวนาตยา  ศรีวันใจ           เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
          ๖.นางจามรี  สารเชื้อ                   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน     
          ๗.นางสาวดลภัทร  เถาสุวรรณ์      เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน       
          

         

ติดต่อเรา


กองคลัง อบจ.ลำปาง 621 ม.2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โทรศัพท์  ผู้อำนวยกานกองคลัง : 0-5423-7643    ฝ่ายการเงินและบัญชี : 0-5423-7645    ฝ่ายบริหารงานคลัง : 0-5423-7646   ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ : 0-5423-7647
fax : 0-5423-7648
http://www.lp-pao.go.th/Finance