ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้หน้าที่รับผิดชอบ
  - งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้
  - งานเร่งรัดจัดเก็บรายได้
  - งานจัดเก็บรายได้
  - งานทะเบียนข้อมูลผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น


บุคลากร 
  ๑.นางดวงพร  ขื่นสอน นักวิชาการคลังปฏิบัติการ(รักษาการหัวหน้าฝ่าย)
  ๒.นางวันวิสา  ทองคำ  เจ้าพนักการธุรการชำนาญงาน
  ๓.นางสุพัตรา  มาตรชลการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
  ๔.นางสมพร  ปางเดิม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  ๕.นายณฐวัฒน์  มโหฬาร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

         

ติดต่อเรา


กองคลัง อบจ.ลำปาง 621 ม.2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โทรศัพท์  ผู้อำนวยกานกองคลัง : 0-5423-7643    ฝ่ายการเงินและบัญชี : 0-5423-7645    ฝ่ายบริหารงานคลัง : 0-5423-7646   ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ : 0-5423-7647
fax : 0-5423-7648
http://www.lp-pao.go.th/Finance