ติดต่อเรา


กองคลัง อบจ.ลำปาง 621 ม.2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โทรศัพท์  ผู้อำนวยกานกองคลัง : 0-5423-7643    ฝ่ายการเงินและบัญชี : 0-5423-7645    ฝ่ายบริหารงานคลัง : 0-5423-7646   ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ : 0-5423-7647
fax : 0-5423-7648
http://www.lp-pao.go.th/Finance