structure 20


เอกสารสำหรับดาวน์โหลด๑) แบบฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการ
   ๑.๑ แบบฟอร์มสำหรับยื่นชำระภาษี
          - เอกสารสำหรับผู้ประกอบการโรงแรม
          อบจ.รร.1 ,อบจ.รร.2 ,อบจ.รร.3 ,อบจ.รร.6
        - เอกสารสำหรับผู้ประกอบการน้ำมั
           อบจ.01-4 ,อบจ.01-5 ,อบจ.01-6
        - เอกสารสำหรับผู้ประกอบการยาสูบ 
          อบจ.02-1 ,อบจ.02-2 ,อบจ.02-3        
   ๑.๒ แบบฟอร์มขอจดทะเบียนสถานการค้า  อบจ.01-1
   ๑.๓ แบบฟอร์มขอย้ายสถานการค้า เลิก โอนกิจการหรือควบสถานการค้า   อบจ.01-3

๒) แบบฟอร์มสำหรับข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ ลูกจ้างประจำ
   ๒.๑ แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน ดาวน์โหลด 
   ๒.๒ แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ดาวน์โหลด 
   ๒.๓ แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน
        - สำหรับ ผอ. ดาวน์โหลด
        - สำหรับข้าราชการ ดาวน์โลด
        - สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลด
        - สำหรับลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลด
   ๒.๔ แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินบำนาญปกติ ดาวน์โหลด
   ๒.๕ แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง เงินบำเหน็จรายเดือน ดาวน์โหลด
   ๒.๖ แบบฟอร์มขอเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ดาวน์โหลด
   ๒.๗ แบบฟอร์มขอเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ดาวน์โหลด
   ๒.๘ แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ดาวน์โหลด

   


คลังความรู้ (KM)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๘)  << ดาวน์โหลด >>

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓)  << ดาวน์โหลด >> 

  แบบบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงิน << ดาวน์โหลด >>

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๕) << ดาวน์โหลด >>

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ << ดาวน์โหลด >>

  การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น << ดาวน์โหลด >>

  พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ << ดาวน์โหลด >>

  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕) << ดาวน์โหลด >>

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๙) << ดาวน์โหลด >>

  ระเบียบกระทรวงมาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๙) << ดาวน์โหลด >>

 

 

 

Untitled 6

 

 

Untitled 5

Untitled 3

 

 • โครงสร้างอัตรากำลัง

  โครงสร้างอัตรากำลัง

 • ดาวน์โหลดเอกสาร

 • คลังความรู้(KM)

  คลังความรู้(KM)

 • ฝ่ายการเงิน (2)

  ฝ่ายการเงิน (2)

 • ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ (2)

  ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ (2)

 • ฝ่ายบัญชี2

  ฝ่ายบัญชี2