ฝ่ายนโยบายและแผน

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด งานการประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัด
ลำปาง งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานศูนย์
ข้อมูลการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดลำปาง งานศูนย์ข้อมูลการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ฝ่ายงบประมาณ

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งานโครงการเงินอุดหนุน งานอื่นๆที่เกี่ยว
ข้องและได้รับมอบหมาย

ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาสังคมและส่งเสริมอาชีพ การปฏิบัติตามแผน
พัฒนาโครงการประจำปี งานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนพื้นที่
จังหวัดลำปาง งานข้อมูลพัฒนาเศรษฐกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่จังหวัดลำปาง งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย