นางสาวพรรณ การะกน

นางสาวพรรณี  การะกัน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

ฝ่ายนโยบายและแผน

 นางสาวชตนนท ศรนต

นางสาวชุตินันทร์  ศรีนุต

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

 ฝ่ายงบประมาณ

นายสทตย มงคลคล

นายสุทิตย์  มงคลคลี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รกน. หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

 ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

นายปรชา กนหลา

นายปรีชา  กันหล้า

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

 

นายบรนทร คำไว

นายบุรินทร์  คำไว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวอรสรา แกวปง

นางสาวอริสรา  แก้วปิง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวพชชญา เวชสวรรค

นางสาวพิชชญา  เวชสวรรค์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

 นายบรชย อนทระชย

นายบุรชัย  อินทระชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายธรศานต ศรกาญจน

นายธีรศานต์  ศรีกาญจน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางประภาศร ชาวไรเงน

นางประภาศรี  ชาวไร่เงิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

นางวรารตน บญพระบาง

นางวรารัตน์  บุญพระบาง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นายแสวงศกด นาถกร

นายแสวงศักดิ์  นาถกร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

 นางสาววนปรด คำรพมง

นางสาววันปรีดี  คำรพมิ่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายณฐพงษ ละมย

นายณัฐพงษ์  ละมัย

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวนฤมล ผจญรักษ์

นางสาวนฤมล  ผจญรักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 
   

นายจรศกด สทธยะ

 นายจิรศักดิ์  สิทธิยะ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 
      

นางดวงดาว สงวนศกด

นางดวงดาว  สงวนศักดิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 

 

นางนรชพร นาถกร

นางนิรัชพร นาถกร

ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน