ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน งานยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
งานยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานวิเคราะห์รวบรวมโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานอื่นขอรับการสนับสนุนจาก อบจ.
เพื่อจัดทำแผนพัฒนา อบจ. งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานทบทวนแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งานจัดทำแผนการดำเนินงาน งานระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการสนับสนุน/คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานธุรการ งานสารบรรณ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายงบประมาณ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและฉบับเพิ่มเติม
งานโอนงบประมาณ/การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ งานเสนอขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
งานการบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งานติดตามเงินอุดหนุน งานรายงานข้อมูลคำของบประมาณเงินอุดหนุน งานระบบจัดทำงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์
งานวิเคราะห์รวบรวมโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อจัดทำงบประมาณ
งานธุรการและงานสารบรรณ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายวิจัยและประเมินผล

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ งานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาโครงการประจำปี
งานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ งานปฏิบัติงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษา วิจัย วิเคราะห์ปัญหา
ในการดำเนินแนวทางในการแก้ไขปัญหา งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
งานรวบรวมข้อมูล/สถิติ ประมวลผลโครงการ งานตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานตามข้อบัญญัติ
งานธุรการและงานสารบรรณของกอง งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย