ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ฝ่ายบริหารงานบุคคล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุม ดูแลงานการเจ้าหน้าที่และสิทธิสวัสดิการข้าราชการ ลูกจ้าง งานเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและงานพัฒนาบุคลากร ดังนี้

1) งานการเจ้าหน้าที่

2) งานเลขานุการ ก.จ.จ. ลำปาง และการประชุม ก.จ.จ.ลำปาง

3) งานคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

4) งานขออนุมัติปรับปรุง การกำหนดระดับตำแหน่งข้าราชการ อบจ.ให้สูงขึ้น

5) งานการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

6) งานทดลองปฏิบัติราชการของข้าราชการ

7) งานการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ  งานสอบคัดเลือก และการคัดเลือก

8) งานสวัสดิการข้าราชการ (ปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิการศึกษา)

9) งานบำเหน็จ บำนาญ และงานเกษียณอายุราชการ

10) งานการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

11) งานการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และงานเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ

12) งานปรับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่ง และเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน

13) งานระบบทะเบียนบุคลากรของ อบจ. ลำปาง (เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล)

14) งานทะเบียนคุมวันลาของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ อบจ.ลำปาง

15) งานการคัดเลือกเพื่อให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร(พ.ต.ก.)

16) งานการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูง สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสายงานนิติการ

17) งานออกคำสั่ง ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และการปฏิบัติงาน

18) งานจัดทำประกาศหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามที่สำนักงาน ก.จ.จ. กำหนด

19) งานย้าย/รับโอนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น/ข้าราชการประเภทอื่นเป็น

20) ข้าราชการ อบจ.

21) งานต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้าง

22) งานสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

23) งานเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

24) งานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

25) งานสรรหาบรรจุพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

26) งานปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำ

27) งานตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างที่บรรจุ

28) งานขอลาออกพนักงานจ้าง

29) งานจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงส่วนราชการ

30) งานจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

31) งานฝึกอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร โดย อบจ.ลำปางดำเนินการเอง

32) งานกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

33) งานทะเบียนประวัติของผู้ถูกดำเนินการทางวินัย งานทะเบียนประวัติข้าราชการ บัตรประวัติลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

34) งานขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และยกย่องชูเกียรติ

35) งานจัดทำกรอบอัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้าง อบจ. การกำหนดตำแหน่ง หรืออัตรากำลังเพิ่มใหม่

36) งานรับนักศึกษาฝึกงาน

37) งานจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ของฝ่ายบริหารงานบุคคล

38) งานจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ของฝ่ายบริหารงานบุคคล

39) งานการขออนุญาตไปราชการของข้าราชการและลูกจ้าง

40) งานออกหนังสือรับรองบุคคล

41) งานเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงานจัดทำงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม)

42) งานทำบัตรประจำตัวข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบจ.ลำปาง 

43) งานทะเบียนคุมวันลา และวันมาปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง และ พนักงานจ้าง

44) งานจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

45) งานแต่งตั้งรักษาราชการแทน และรักษาการในตำแหน่ง

46) งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปช่วยปฏิบัติราชการในหน่วยงานและส่วนราชการอื่น

47) งานพัฒนาบุคลากรโดยการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (หน่วยงาน/ส่วนราชการอื่นที่ไม่ใช่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

48) งานบันทึกการประชุมการบริหารงานบุคคล และการจัดทำรายงานการประชุม ก.จ.จ.ลำปาง

49) งานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์

50) งานคณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ

51) งานบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

52) งานประชุม อนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคล

53) งานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

54) งานจัดฝึกอบรม การประชุม สัมมนา และศึกษาดูงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางดำเนินการเอง และร่วมกับหน่วยงานอื่น

55) งานพัฒนาบุคลากร โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ อบจ.ลำปาง

56) งานส่งเสริมการศึกษาต่อ และจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม

57) งานติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

58) งานกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)

59) งานคณะกรรมการประมวลจริยธรรม

60) งานเสริมสร้างวินัยคุณธรรมและจริยธรรม

61) งานควบคุม จัดเก็บ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆ

62) งานสวัสดิการข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง (เงินค่าครองชีพชั่วคราว)

63) งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและส่วนราชการอื่น

64) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย