ฝ่ายการสาธารณสุข

 ฝ่ายการสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุม ดูแลงานส่งเสริม และสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข งานการป้องกันและการบำบัดโรค งานควบคุม ป้องกัน บำบัด และแก้ไขปัญหายาเสพติด งานเสริมสร้างสุขอนามัย งานส่งเสริมสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) งานสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม งานจัดตั้ง และบำรุงสถานพยาบาล ดังนี้

1) งานส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข

2) งานจัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล

3) งานการป้องกันและการบำบัดโรค

4) งานเสริมสร้างสุขอนามัย

5) งานส่งเสริมสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.)

6) งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

7) งานควบคุม ป้องกันบำบัดและแก้ไขปัญหายาเสพติด

8) งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและส่วนราชการอื่น

9) งานจัดซื้อ/จัดจ้างของฝ่ายการสาธารณสุข

10) งานจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมสถิติผลการดำเนินงานของฝ่ายการสาธารณสุข

11) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย