ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

pdf lnd thumb