ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

 

pdf lnd thumb

 

รายงานผลการนำแผนไปปฎิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน

pdf lnd thumb

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น