ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ประกาศ อบจ.ลำปาง เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ของ อบจ.ลำปาง

ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

 

pdf lnd thumb

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น