ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562

pdf lnd thumb

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น