โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ บุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

pdf lnd thumb