การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับวินัยและความรับผิดทางละเมิด
ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ อบจ.ลำปาง

pdf lnd thumb
 

โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

pdf lnd thumb