130366วันช้างไทย.png

 

"วันช้างไทย"

 

วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.05 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายก อบจ.ลำปาง ร่วมงานวันช้างไทยประจำปี 2566 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
โดยจังหวัดลำปาง ร่วมกับสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดงานวันช้างไทย ประจำปี 2566 โดยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยนายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ และนักท่องเที่ยว ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
การจัดงานวันช้างไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของช้างไทย ตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์ช้างซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำชาติให้คงอยู่คู่แผ่นดิน และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนาที่เกี่ยวข้องกับช้างให้คงอยู่สืบไป
โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 ตามที่คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เสนอกําหนดให้วันที่ 13 มีนาคมของทุกปี เป็นวันช้างไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนชาวไทยช่วยกันปกป้อง รักษา ดูแลช้าง ให้คงอยู่กับประเทศไทย ตราบนานเท่านาน และเป็นการยกย่องและให้เกียรติช้าง ซึ่งเป็นสัตว์ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่มีต่อช้างไทย และเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม ในการระลึกถึงบุญคุณของช้างที่มีต่อประเทศชาติและคนไทย สร้างความภาคภูมิใจและการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น
งาน “วันช้างไทย ประจําปี 2566” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2566 มีพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีฮ้องขวัญช้าง พิธีบำเพ็ญกุศลให้กับช้าง การประกวดจัดซุ้มอาหารช้าง พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งร่วมกับช้าง การเลี้ยงอาหารช้าง และการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP เป็นต้น
 

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สื่อ : โภคิน ขาวนวล
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง