100366ดูงาน.png

 

โครงการอบรมส่งเสริมการจัดสวัสดิการจังหวัดลำปาง

 

วันที่ 10-13 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจัด โครงการอบรมส่งเสริมการจัดสวัสดิการจังหวัดลำปาง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดจันทบุรี โดย นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าร่วมโครงการ พร้อมกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 75 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการหรือสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัดลำปาง คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และคณะวิทยากร ร่วมโครงการ
“สวัสดิการชุมชน” คือการสร้างหลักประกันเพื่อความมั่นคงของคนในชุมชน ซึ่งรวมถึงทุกอย่างที่จะทำให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งในรูปแบบ สิ่งของ เงินทุน น้ำใจ การช่วยเหลือเกื้อกูล โดยหัวใจของการจัดสวัสดิการชุมชนคือ การพึ่งพาตนเอง และการช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยยึดหลัก “ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี”
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์และประชาชนทั่วไป ดังนั้น จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถในการจัดสวัสดิการชุมชน ให้ประชาชนสามารถรวมกลุ่มกันจัดสวัสดิการสังคมเบื้องต้นให้แก่คนในชุมชนของตัวเองได้ และมีการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนได้ดี นำไปสู่การที่มีชุมชนเข้มแข็ง ลดการพึ่งพาจากภาครัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจึงได้จัดทำ โครงการอบรมส่งเสริมการจัดสวัสดิการจังหวัดลำปาง ขึ้น
วันที่ 10 มีนาคม 2566 เป็นการศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย โดย คุณธนพล วิทยากรกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ 11 มีนาคม 2566 เป็นการศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย โดย พระอาจารย์มนัส วิทยากรกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดโพธิ์ทอง ตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และ อบรมให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการแสวงหาทรัพยากรภายนอก ในการจัดสวัสดิการชุมชนให้แก่ประชาชนในจังหวัดลำปาง โดย นายเจนภพ พุทธวงศ์
วันที่ 12 มีนาคม 2566 เป็นการศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย โดย คุณชิษณุชา วิทยากรบ้านมั่นคงเมือง ณ สหกรณ์เคหสถาน บ้านมั่นคงเสม็ดงาม จำกัด ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี.
 

ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : ชิตชนะ ขัติยะ

สื่อ : โภคิน ขาวนวล
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง