515151651.png

นายก อบจ.ลำปาง เข้าร่วมพิธีผูกพัทธสีมา ตัดหวายลูกนิมิตร วัดศิลาวารี ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง

วันที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.พระเทพวัชรเมธี รองเจ้าคณะภาค 6 - 7 (ธรรมยุต ) ประธานฝ่ายสงฆ์ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ พิธีผูกพัทธสีมา ตัดหวายลูกนิมิตร ณ วัดศิลาวารี ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง โดยนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นางสาวสาลินี ทองเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง นายสมศักดิ์ วัชรณาดาพงศ์ นายอำเภอเถิน พร้อมด้วยนางสาวศุภารนันท์ เชื้อจิ๋ว สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต 1 อ.เถิน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ คณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีมงคล

ด้วยคณะศิษยานุศิษย์ของท่านพระครูสุจิตตานุรักษ์ (หลวงปู่แสวง สุจิตโต) เจ้าอาวาสวัดศิลาวารี พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้พระภิกษุสงฆ์ใช้ประชุมทำสังฆกรรมตามพระธรรมวินัย โดยการก่อสร้างอุโบสถดังกล่าวได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทาน วิสุงคามสีมา ขนาดความกว้าง 25 เมตร ยาว 40 เมตร ประกาศเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 คณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะศรัทธาศิษยานุศิษย์ของวัดศิลาวารีจึงได้กำหนดจัดงานพิธีผูกพัทธสีมาตัดหวายลูกนิมิตขึ้น
 
ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : ชิตชนะ ขัติยะ

สื่อ : ชิตชนะ ขัติยะ
 
 
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง