5151253.png

 

นายก " ตวงรัตน์ "  เยี่ยมให้กำลังใจค่าย ribotic camp ภายใต้ โครงการส่งเสริมการศึกษาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

          นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เยี่ยมให้กำลังใจค่าย ribotic camp ภายใต้ โครงการส่งเสริมการศึกษาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง             ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และ คณะหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมงานด้วย

            ศตวรรษที่ ๒๑ ถือว่าเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายๆ ด้าน ที่จะต้องให้ความสำคัญต่อการใช้ความรู้และนวัตกรรม (Innovation) เป็นปัจจัยในการพัฒนาและการผลิตมากกว่าการใช้เงินทุน ดังนั้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยได้กำหนดแผนให้มีการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาช่วยเป็นตัวขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ทำให้ในปัจจุบัน ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีการนำเอาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้แทนแรงงานของมนุษย์ในงานที่มีลักษณะอันตราย หรือแม้แต่ในบ้านเรือน ก็ได้มีการประดิษฐ์คิดค้นนำเอาเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างแพร่หลาย
             องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในฐานะที่มีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางให้คำปรึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักประดิษฐ์และควบคุมหุ่นยนต์ : Robotic Camp” ภายใต้โครงการส่งเสริมการศึกษาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ให้แก่เยาวชนในจังหวัดลำปาง กระตุ้นให้เกิดการแสดงความรู้ความสามารถของตนเอง สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ ต่อไป.

 

ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : ชิตชนะ ขัติยะ

สื่อ : ชิตชนะ ขัติยะ
 
 
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง