230266สุขประฐมภูมิ.png

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ชั้น 1

        นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในงาน อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดบริการตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 โดยนางวิชนันท์ จุลบุตร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คณะสภาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง         
 และ คณะหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมงานด้วย
 
        งานนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในหน่วยบริการปฐมภูมิ ได้แก่ สอน./รพ.สต รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบริการปฐมภูมิในหน่วยบริการ เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งมีจำนวน 67 แห่ง ครอบคลุม 10 อำเภอ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการลงพื้นที่จัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ครอบคลุมทุกอำเภอแล้ว โดยคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาสุขภาพแล้วเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566.

 

 

ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : ชิตชนะ ขัติยะ

สื่อ : ชิตชนะ ขัติยะ
 
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง