DSC_5884.JPG
 
     วันที่ 9 มกราคม 2566​ พระเทพวัชรเมธี,​ผศ.ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการจัดตั้งวิทยาลัยศาสนศาสตร์ จังหวัดลำปาง​ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกฯ นายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายกฯ นายรุ่ง ศรีโพธิ์ ปลัด​อบจ.ลำปาง นายธีทัต ธรรมธิกูล ผอ.กองช่าง ถวายการต้อนรับ ณ ห้องประชุม 4A ชั้น 4 อบจ.ลำปาง
     ด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยขอประทานพระอนุญาตเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกดำเนินโครงการจัดตั้งวิทยาลัยศาสนศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ตามที่ได้ประทานพระดำริในการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่พระภิกษุและสามเณรในเขตภาคเหนือ ซึ่งปัจจุบันมีวิทยาเขตเพียงแห่งเดียวคือ วิทยาเขตล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมในจังหวัดลำปาง.
 
DSC_5871.JPG  DSC_5890.JPG  DSC_5878.JPG
ภาพ/ข่าว : โภคิน ขาวนวล
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง