339661153 600858871931975 3070586610143597270 n
 
            339680681 934400761343452 8834013780085276820 n 339965455 1693442904417976 7063060339491849023 n 339647019 669302211868049 8615729335275583499 n
 
"โครงการฝึกอบรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง หลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อขับเคลื่อนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ"
วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ชั้น 1
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง หลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อขับเคลื่อนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยมี นายรุ่ง ศรีโพธิ์ กล่าวรายงาน พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และได้รับเกียรติจาก นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ นายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรมชำนาญการ วิทยากรจาก ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำ โครงการฝึกอบรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง หลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อขับเคลื่อนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรมสำหรับการปฏิบัติงานในองค์กร
2.เพื่อพัฒนากลไกในการขับเคลื่อนองค์กร สู่องค์กรคุณธรรม
โดยกลุ่มเป้าหมายของการจัดโครงการในครั้งนี้ จำนวน 80 คน ระยะเวลาดำเนินการ 1 วัน ในวันที่ 5 เมษายน 2566
 
                                  339089621 236773235576176 4825058647763544883 n 339112551 1288846201990721 9097356463019487986 n 339274032 1155564675131643 7290253128257210757 n