at02

ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2566  (ลป 51001/ว74)  สำนัักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการจัดประกวดนวัตถกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2566 จัดการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีด้านประชาธิปไตย ทั้งในมิติเชิงโครงสร้าง มิติเชิงกระบวนการ มิติเชิงวิถีชีวิต ที่นำไปสู่การสร้างสัมพ้ันธ์อันดีในทุกระดับเพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง มั่นคงและยั่งยืน อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดสังคมประชาธิปไตย ทั้งในระดับโรงเรียน สถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม