ไฟล์แม่แบบหนังสือราชการ

    วิธีการใช้งานไฟล์แม่แบบ

1. เลือกเปิดไฟล์แม่แบบที่ต้องการ

2.แก้ไขข้อความตามที่ต้องการ โดยไม่ต้องตั้งระยะต่างๆ แม่แบบกำหนดไว้ให้แล้วตรงตามระเบียบ

3. บันทึกเป็นชื่อเอกสารที่ต้องการ  โดยระบบจะไม่บันทึกทับไฟล์แม่แบบ 

4. เมื่อต้องการพิมพ์หนังสือเรื่องใหม่ ให้กลับมาเปิดไฟล์แม่แบบแล้วใช้งานต่อไป ตามขั้นตอนเดิม